Projekt "Ekologiczne Gminy Karpackie" PL0351

Instytut Karpacki z siedzibą w Nowym Sączu realizuje projekt pn. „Ekologiczne Gminy Karpackie” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię).


Projekt realizowany jest w 22 gminach z województwa: Małopolskiego, Podkarpackiego i Śląskiego, a skierowany jest do:
- władz gmin,
- gospodarstw prywatnych

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji karpackich gmin z terenu wymienionych województw w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz możliwości realizacji inwestycji związanych z OŹE. Założeniem projektu jest również podniesienie świadomości mieszkańców gmin w zakresie: uprawy roślin energetycznych, zmiany metod ogrzewania gospodarstw na ekologiczne oraz oszczędnego gospodarowania wodą i energią. Wnioskodawca bowiem przeprowadzi wśród mieszkańców gmin szkolenia dotyczące uprawy roślin energetycznych i produkcji biomasy. Ponadto projekt przyczyni się do promocji i rozwoju inwestycji ekologicznych w gminach wiejskich. Udział Gmin w projekcie jest bezpłatny.

W ramach projektu w każdej gminie zostaną przeprowadzone:
  • audyty robocze i warsztaty strategiczne z władzami gminy, których celem będzie kreacja koncepcji przedsięwzięć Klastra Inwestycji Ekologicznych. Powstaną 22 całościowe projekty Klastrów Inwestycji Ekologicznych, które będą złożone z czterech studiów wykonalności inwestycji ekologicznych. Każde studium wykonalności zawierać będzie adekwatną analizę technologiczną i ekonomiczną, istotne elementy o charakterze strategicznym i operacyjnym, a także będą przygotowywane zgodnie z wymaganiami formalnymi i merytorycznymi stawianymi przez Urzędy Marszałkowskie w 3 województwach odpowiednio dla uczestniczących gmin.
  • doradztwa dla pracowników gmin, których celem będzie stworzenie aplikacji dla wniosku o dotację na finansowanie Klastra Inwestycji Ekologicznych.
  • akcje informacyjne i promujące wśród mieszkańców gmin dotyczące zastosowania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych.
  • szkolenia skierowane do mieszkańców gmin związane z tematyką: uprawy roślin energetycznych, zmiany metod ogrzewania gospodarstw na ekologiczne, oszczędnego gospodarowania wodą i energią.
  • doradztwo w gospodarstwach prywatnych zainteresowanych wdrożeniem konkretnych rozwiązań dotyczących: uprawy roślin energetycznych, zmiany metod ogrzewania gospodarstw na ekologiczne.